IF Barnförsäkring

IF Barnförsäkring

Allmänt om barnförsäkringen hos IF

När du tecknar en barnförsäkring hos IF har du fullgott skydd, särskilt om ditt barn drabbas av en allvarlig skada (dubbel ersättning). IF ger ersättning både för sjukdom och skada och gäller dygnet runt tills barnet fyller 25 år. Du kan teckna barnförsäkringen upp tills barnet är 15 år gammalt, hon eller han måste bo i Sverige.

IF barnförsäkring ersätter dig för medicinsk och ekonomisk invaliditet (nedsatt arbetsförmåga med minst 50 %), sjukdomar eller olycka med en engångsersättning på 150 000 kronor (även kallat ekonomisk första hjälp), rese- och läkekostnader, mediciner, tandskador, vård i hemmet med upp till 200 kronor per dag (som komplement till Försäkringskassans vårdbidrag) samt vid dödsfall (50 000 kronor). Försäkringen gäller inom hela Norden och utanför Norden i högst ett år (den kan komma att delvis gälla under en längre tid om detta diskuteras med IF innan avresa).

Du kan köpa en tilläggsförsäkring hos IF som gäller medfödda sjukdomar. Detta tillägg måste tecknas innan barnet fyller 6 månader. Inom denna försäkring kan du få ett engångsbelopp som ligger på upp till 100 000 kronor, beroende på hur hög ersättning du beviljas från Försäkringskassan. De sjukdomar som ingår i detta skydd är bland annat blödarsjuka, neuropsykiatrisk störningar (till exempel ADHD, DAMP, MBD etc.), missbildningar och kromosomavvikelser.

Styrkor med denna barnförsäkring

Hos IF kan du vara säker på att få valuta för dina pengar, då försäkringsbeloppet varje år räknas upp. Detta innebär att inflationen påverkar ej din ersättning, utan att du får motsvarande belopp oavsett när en eventuell ersättning betalas ut. Dessutom har IF en låg självrisk; du betalar bara 1000 kronor i självrisk för tandskador samt rese- och läkekostnader.

Hos IF kan du få 20 % rabatt på det första årets premiebelopp om du köper försäkringen på nätet. Detta gäller även om du tecknar mer än en försäkring.

Finns det några begränsningar?

Barnförsäkringen hos IF lämnar ej ersättning för vissa sjukdomar. Dessa innefattar bland annat:

  • Dyslexi,
  • Akalkuli,
  • ADHD,
  • ADD,
  • DAMP
  • MBD

Utbrändhet, depressiva tillstånd, psykomotorisk utvecklingsförsening och generell utvecklingsstörning ersätts heller inte. Sjukdomar och kroppsfel som funnits sedan barnet föddes eller som fanns innan försäkringen tecknades lämnas ej heller ersättning för.

Vissa begränsningar gäller om försäkringen tecknas efter att barnet fyllt 10 år. Exempelvis ges ej ersättning för anorexi eller bulimi inom de två första åren från det att försäkringen tecknades. Det finns även en begränsning i försäkringen om den försäkrade är med om en olycka som inträffar vid utövande av en sport och får högre ersättning än ett prisbasbelopp per år, vilket är ungefär 40 000 kronor per år.

Vistas ni utanför Norden ingår ej ersättning för tandskador eller rese- och behandlingskostnader som uppkommer.